بازدید تصویری از کارخانه

از طریق فایل تصویری این صفحه می توانید به صورت غیر حضوری همه بخش های کارخانه را مشاهده نمائید . سوالات خود را می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما مطرح نمائید