فرم استخدام

 • مشخصات

 • تلفن تماس

 • آدرس

 • مدرک تحصیلی

 • میزان آشنایی با زبان خارجه

 • وضعیت تاهل

 • وضعیت نظام وظیفه

 • سابقه بیمه

 • نام و نام خانوادگینسبتشغلآدرستلفن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام مؤسسه / شرکتعنوان شغلیمدت اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایانعلت ترک کارحقوق دریافتیآدرس / تلفن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .